o nás

Sme komunitným centrom, v rámci ktorého vytvárame bezpečný a podnetný priestor pre rast detí. Tvoríme alternatívu k stávajúcemu školskému systému. Vytvárame priestor, kde bez strachu a v Radosti môže dieťa konať a vyjadriť svoj názor. Kde pokladáme základné kamene hodnotám, na ktorých je možné stavať šťastnú, slobodnú a láskavú spoločnosť.

Naše poslanie:

Poskytovať deťom základné vzdelávanie založené na dôvere v kompetencie dieťaťa a jeho vnútornej motivácii.j text

Naše hodnoty:

Dôvera

Sloboda a zodpovednosť

Pravdivosť

Rešpekt k sebe aj ostatným

Naša koncepcia:

Plná dôvera v dieťa a jeho schopnosti prirodzene sa učiť

Vekovo zmiešané skupiny

Rastovo orientovaný prístup, konflikt ako príležitosť k rasu, nenásilná komunikácia

Demokratické princípy, kde každý má jeden hlas (dieťa aj dospelý), spoločné vytváranie pravidiel

Spolupráca, rešpekt a vzájomná pomoc

Osobnostný rast dieťaťa založený na vyššie uvedených hodnotách 

Náš zámer

Spolu s dieťaťom rozvíjať jeho talenty. Hlavným cieľom učenia je poznanie a prijatie samého seba. Za svoje učenie je zodpovedné dieťa, my mu k tomu vytvárame vhodné podmienky. Vnímame, že učenie je pre dieťa prirodzené a deti sa zo svojej podstaty chcú učiť. Efektívne učenie je založené na vnútornej motivácii, ktorá je vlastná všetkým ľuďom.

AKo?

Individuálny prístup - do 10 detí v skupine

Tvorivé prostredie v interiéri, aj v exteriéri

Portfóliové hodnotenie

Rozvoj životných zručností

Rešpektujúca komunikácia

Žiadne ťažké školské tašky

Rozvoj pravej i ľavej hemisféry

Kmeňová škola ZŠ Valča zameraná na Vysoko efektívne učenie

Individuálny prístup - do 10 detí v skupine

Tvorivé prostredie v interiéri, aj v exteriéri

Portfóliové hodnotenie

Rozvoj životných zručností

Rešpektujúca komunikácia

Dobrovolné domáce úlohy

Žiadne ťažké školské tašky

Rozvoj pravej i ľavej hemisféry

Kmeňová škola ZŠ Valča zameraná na Vysoko efektívne učenie